The Team

Deborah Blanc
Deborah Blanc
Vice President, Senior Asset Manager

80 South Main St, Hanover, NH

(603) 443-8788
Richard Jennings
Richard Jennings
Senior Vice President, Managing Director

80 South Main St., Hanover, NH

(603) 443-8781
Michelle LeClair
Michelle LeClair
Vice President, Senior Investment Officer

80 South Main St., Hanover, NH

(603) 443-8789
Patricia Monahan
Patricia Monahan
Vice President, Senior Investment Officer

80 South Main St.
Hanover, NH

(603) 443-8784